The recipe for workplace health promotion. Simple steps to follow. (EN-RO)

Interview with Dr. Roberto Moretti, the expert on workplace health promotion with the best practice in the field within the European Union in the context of this year’s “16 Days of Activism against Gender-Based Violence” International Campaign in our country.

The Healthy Lifestyle Project: What steps should be taken to promote health in the workplace that you have proposed today to health promotion specialists?

Dr. Roberto Moretti: First of all, when we want to implement a Workplace health promotion program, at the company level, we begin to plan it ahead. If, for example, we want to start implementing the Program in February, then in December we already have to give the companies a specific list of things that need to be done. This program should be planned beforehand, that is, must have an Implementation plan with clearly defined answers to the questions: who, does what, when? and where?.

Secondly, the activities should be described in detail. Each activity must be held by a responsible person. Examples of activities may include: discounts for staff in a restaurant promoting healthy food, bicycle parking, stop smoking counseling, a company alcohol policy etc.

The next step would be to create a web communication platform, where all this would be written, so that people can access and see what is available to maintain good health at work.

The Healthy Lifestyle Project: How can we reduce workplace violence in the context of the ‚16 Days of Activism against Gender-Based Violence’ International Campaign?

Dr. Roberto Moretti: First of all, people need to understand that those who are subjected to violence suffer. Suffering can be either physical or psychological. For women who more likely than men experience violence, it is important to recognize this, be prepared for dialogue and discuss this with a professional. So, the first step is to understand that this problem does exist. Secondly, we need to admit that making people suffer is not good for abusers either. Abusers also suffer.

As long as we are taught from our very childhood to tolerate the differences between people, between women and men – there is a chance that the children we grow up will not use violence. This cannot be taught at work, but what we can do – is to develop and implement the Health Promotion Programs in which understanding, and acceptance would be included as the values of a company. Those companies that accept these values ​​are successful because women employed are becoming more efficient.

The Healthy Lifestyle Project: What qualities health promotion specialists should have so that they can bring a healthy lifestyle in the workplace?

Dr. Roberto Moretti: I think that people who work in this field should first of all have a very good general health culture, be very well informed, to learn a lot and constantly. The health sector is one that can bring great value, and we must have the appropriate arguments to advocate for it. Health advocates must have very good communication skills. Communication for health promotion specialists is like a scalpel in a surgeon's hands. Therefore, health promotion specialists must be assertive in communicating with company managers so that they accept and understand the benefits that may result from implementing the Workplace health promotion programs.

The Healthy Lifestyle Project: What is your message to the health advocates community of the Republic of Moldova?

Dr. Roberto Moretti: We can change the mindset of society and help it adopt a healthier lifestyle for a better standard of living. We can do it together, by joining forces!

Thank you very much!

Rețeta pentru promovarea sănătății la locul de muncă. Pași simpli de urmat

Interviu cu Dr. Roberto Moretti, expertul în promovarea sănătății la locul de muncă cu cea mai bună practică în domeniu din Uniunea Europeană în contextul Campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” din acest an, în țara noastră.

Proiect Viață Sănătoasă: Care sunt pașii de urmat pentru promovarea sănătății la locul de muncă pe care le-ați propus astăzi specialiștilor în promovarea sănătății?

Dr. Roberto Moretti: În primul rând, atunci când vrem să implementăm un Program de promovare a sănătății la locul de muncă, la nivel de companie, începem din timp să îl planificăm. Dacă, spre exemplu, vrem din februarie să începem implementarea Programului, atunci din decembrie deja trebuie să le dăm companiilor lista concretă de lucruri pe care trebuie să le organizeze, nu doar pe hârtie, dar și în practică. Acest Program trebuie să fie planificat în timp, adică să aibă un Plan de implementare, cu răspunsuri bine definite la întrebările cine?, ce?, când? și unde? face.

În al doilea rând, activitățile trebuie să fie descrise în detalii. Fiecare activitate trebuie să fie subsemnată de cei care sunt responsabili. Exemple de activități, ar fi: o reducere pentru angajați la un restaurant care promovează mâncarea sănătoasă, o parcare pentru biciclete, etc.

Următorul pas ar fi să creați o platformă web de comunicare pe intranet sau internet, unde toate aceste lucruri să fie scrise, ca lumea să acceseze și să vadă, ce este disponibil ca să-și mențină sănătatea în stare bună la locul de muncă.

Proiect Viață Sănătoasă: În contextul campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței de gender”, cum putem reduce violența la locul de muncă?

Dr. Roberto Moretti: În primul rând persoanele trebuie să înțeleagă că cei care sunt supuși violenței, suferă. Suferința poate fi atât fizică și psihologică. Este important ca femeile, care mai des ca bărbații sunt supuse violenței, să recunoască asta și si să fie dispuse pentru dialog, să discute despre asta cu un profesionist. Deci, primul pas este să conștientizăm că această problemă există. Al doilea, este să acceptăm că a-i face pe oameni să sufere nu este bine nici pentru agresori. Agresorii tot suferă.

Violența apare atunci, când nu suntem de acord cu niște diferențe. În momentul când de mici copii suntem educați să tolerăm diferențele între oameni, între femei și bărbați avem șanse că creștem oameni care nu o vor aplica. Această educație nu poate fi făcută la locul de muncă, dar ceea ce putem face este să elaborăm și implementăm Programe de promovare a sănătății în care înțelegerea și acceptarea să fie incluse ca valori ale companiei. Acele companii care acceptă aceste valori au succese, pentru că femeile angajate devin mai eficiente.

Proiect Viață Sănătoasă: Care trebuie să fie calitățile specialiștilor în promovarea sănătății ca ei să poată să aducă modul sănătos de viață la locul de muncă?

Dr. Roberto Moretti: Consider că oameni care lucrează în acest domeniu trebuie, în primul rând, să aibă o cultură generală foarte bună, să fie foarte bine informați, să studieze mult și în continuu. Domeniul sănătății este unul care poate aduce foarte multă valoare și trebuie să avem argumente potrivite ca să pledăm pentru aceasta. Promotorii în sănătate trebuie să aibă foarte bune abilități de comunicare. Comunicarea pentru specialiștii în promovarea sănătății este ca un bisturiu în mâinile chirurgului. Deci, specialiștii în promovarea sănătății trebuie să fie asertivi în comunicarea cu managerii de companii ca aceștia să accepte și să înțeleagă beneficiile care pot surveni ca urmare a implementării Programelor de promovare a sănătății la locul de muncă.

Proiect Viață Sănătoasă: Care este mesajul DVS pentru comunitatea de promotori în sănătate din Republica Moldova?

Dr. Roberto Moretti: Noi suntem în stare să schimbăm mentalitatea societății și să o ajutăm să adopte un mod de viață mai sănătos pentru un nivel mai bun de viață. Noi putem face asta împreună, unindu-ne forțele!

Mulțumim mult!Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!